NEJEN ZÁŽITKOVĚ S DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU.
24192_1382237326838_2760028_n.jpg
24192_1382196885827_4782513_n.jpg
24192_1382196645821_32157_n.jpg
34950_1491421536375_5007785_n.jpg
DSC02058.jpg
24192_1382197725848_4711996_n.jpg

Kniha můj kamarád

Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....
Cíle
-rozvoj  komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
-vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)
-rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
-rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, mluvního projevu, vyjadřování)
-rozvoj smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, kultivace představivosti a fantazie
-formování čtecích návyků, a tím podporování a získávání vědomostí po celý život
-rozšiřování znalosti a rozvíjení schopností usnadňujících učení
-rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických), produktivních i receptivních, vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění
-vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou, neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
Očekávané výstupy:
3-5 let
-pozorně sledovat předčítání pohádek, příběhů, citově na ně reagovat
-pochopit jednoduchá obrazná přirovnání a nová slova
-poznávat základní postavy pohádek
-seznámit se i s formou veršované pohádky
-porovnávat veršovanou a klasickou pohádku
-umět vyslechnout krátký text, pohádku, příběh
-rozlišovat šikovnost a vtip od hlouposti a lsti
-chápat slovní vtip a humor při poslechu veselých textů
-vnímat zajímavá místa v textu
-vytvářet si prostřednictvím literárního prožitku citlivý vztah k přírodě
-umět rozlišit dobro a zlo podle chování postav v pohádkách
-všímat si ilustrací knih
-mít vzory v kladných postavách, seznamovat se s vlastnostmi hrdinů a náladou textu
4,5-7 let
-vnímat krásu slova a citově prožívat poslech pohádek, příběhů, obohacovat si slovník o nová slova, chápat jednoduchá přirovnání
-uvědomovat si rozdíl mezi veršovanou a klasickou pohádkou
-vnímat životní moudrost v pohádkách, prožívat citově pohádkové příběhy, vytvářet si empatii
-dokázat porovnávat hrdiny pohádek a všímat si jejich vlastností
-umět soustředěně a citlivě vnímat text jako literární dílo
-chápat mezilidské vztahy, dokázat posoudit jednání postav v klasických pohádkách
-snažit se chápat humor a přenášet ho do běžného života
-poznávat hrdiny autorských pohádek
-všímat si v textech vztahu lidí ke zvířátkům a k přírodě a čerpat z vlastních zážitků
-znát i takové pohádky, které nekončí šťastně a umět vysvětlovat příčiny a následky
-pochopit morální ponaučení
-dokázat přenášet zážitky z poslechu pohádek do výtvarné podoby
-při četbě na pokračování se rozpomínat na obsah minulého příběhu, zapamatovat si hlavní postavu příběhu
-mít zájem o příběhy s  dětským hrdinou
 
 
RÁNO:
K dispozici psací stroj, výroba knížky „O sobě“-namaluj se, podepiš se, kolik svíček jsi měl (a) na dortu, moje oblíbená barva je, otisk ruky kterou píši, otisk mých prstů, věci které mám rád(a), vypichování svého jména, které bude čitelné i pro slepé, poznáš, složíš pohádku-kartičky k pohádkám, Nesmyslov-co je v pohádkovém obrázku hotový nesmysl? PL-co nepatří mezi ostatní obrázky k tématu? PC-elektronické pohádkové omalovánky (pondělí a čtvrtek), úkoly ve speciální knížce-namalované se dá smazat hadříkem,
PONDĚLÍ
Dobré ráno kamarádi,
knížky máme všichni rádi.
Kolik je v nich tajemství,
kdo poslouchá, dobře ví,
že tam bydlí pohádky
s nádhernými obrázky,
ale také básničky,
říkadla a písničky.
(ČERMÁKOVÁ, M.: Barevné kamínky - Dobré ráno, dobrý den pro jaro, léto, podzim, zimu. Přikrylová Milada Plus, 2007. ISBN 978-80-903992-1-1.)
Druhy knih-leporelo- textilní, PVC, kartonové
                 -kniha-dětská, pro dospělé, encyklopedie, kuchařka, zpěvník, atlas,...
Děti zároveň ukazují ty svoje a zkusí je začlenit do určité kategorie-určí největší a nejmenší knížku
Co se s knihou smí a nesmí dělat-dramatická ukázka-házet s ní, mít špinavé ruce, jíst nad knihou, trhat listy, skládat si z nich vlaštovky, balit si do nich svačinu, malovat do ní, kousat jí, namáčet, lepit...-děti zvedají kartičky se smajílky :-) :-(
Cvičení s leporely-chůze s knihou  na hlavě, mezi koleny, přeskoky s obměnami, předávání knihy nad hlavou, kolem těla, mezi nohama, přenášení knihy jako tácu, stoupni si před knihu, vedle knihy, na knihu, pod knihu,...
VLÁČEK VEZOUCÍ PÍSMENKA-STARŠÍ DĚTI
Děti chodí během říkadla v prostoru, po určení hlásky se dotknou předmětu, který začíná na danou hlásku.
 
Jede, jede mašinka,
veze, veze písmenka.
Vyhraje, kdo najde vkrátku,
co má K (L, H, N ...) na začátku.
 
Hledám, hledám, co mám znát,
pojď mi, Kubo, pomáhat.
Do všech koutů zajdi,
co začíná na K (L, H, N ...) najdi.
 
Jede vláček kolejáček,
co nám veze, kdo to ví?
Veze nám K (L, H, N ...) na začátku,
kdo to slovo dopoví?
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2057/s-knizkami-se-kamaradim.html/
Didaktická hra „Složte slovo“-starší děti
karty s velkými tiskacími písmeny;
slovo, na které je možné přikládat jednotlivé karty (stejná velikost, typ a barva písma) např. slovo PERO (vše 2x).
hra vede k pochopení písmene jako znaku, nejedná se zde o čtení, ale o vyhledávání shodných tvarů a sledování očima zleva doprava.
MLADŠÍ DĚTI-práce s knižkou o sobě-namaluj sebe, namalouj svou značku, kterou barvu máš nejraději, otisk ruky.
 
ÚTERÝ
Maminka mi každý večer,
čte z mé krásné knížky,
zrovna se vní prohánějí,
dvě kouzelné myšky.
Jsou v ní draci, princezny,
kouzla staré babizny,…
Než mi klesnou oči,
všechno dobře zkončí.
Zdroj: http://www.predskolaci.cz/?p=7825#comments
 
Kdo dělá knížku?-pan spisovatel, ilustrátor, knihvazač, knihkupectví, knihovna
JAK SE DŘÍV PSALO PPT prezentace Jak se psávalo-od uhlíku k počítači http://jesterka3.webgarden.cz/rubriky/vyukove
STANOVIŠTĚ-děti si budou moci vyzkoušet různé druhy psaní
Pračlověk maloval uhlíky z ohniště na stěny své jeskyně-namaluj svou značku na jeskyni,(dlažcice)  uhlem. -jak pračlověk asi mluvil staženo z youtube a převedeno do formátu Mp3 http://www.youtube.com/watch?v=P-MgAOTffkg, ukázka ze života lovců mamutů- http://www.youtube.com/watch?v=_FLS5eJoH_U
V bažinatých krajinách, kde rostl rákos a vyskytovalo se hodně hlíny, se začalo psát na hliněné tabulky pomocí rákosového pisátka seříznutého do špičky.  Popsané destičky se vždy usušily na slunci, vzácnější se vypalovaly. Rozválíme hlínu a necháme děti do ní vyrýt počáteční písmeno svého jména podle předlohy. Starší děti se jistě dovedou podepsat celým jménem.
Psaní brkem a inkoustem
Psaní redisperem
Psaní na stroji
Psaní na PC.
MOHOU SLEPÍ ČÍST? My čteme očima, slepí používají ruce. Zkusme si zahrát na nevidomé (slova je odvozeno od slova nevidí). Vypichování svého jména, písmenka do polystyrenu tupou jehlou.
STŘEDA
Červená karkulka veršovaná. Červená karkulka-dramatizace pohádky. PH-“Chyťte vlka!“-jeden hráč má ze zadu připevněný vlčí chlupatý ocas, myslivci ho honí. Kdo mu ocas utrhne, vyhrává.
ST-Zavázané oči šátkem a mají za úkol hledat předměty z pohádky-kámen z vlčího břicha, vlčí srst, bábovku (malý mafin, kytku, strom, babiččino klubíčko,...Sestav příběh dle posloupnosti-kartičky. Vlastosti postav z této pohádky. Co je karkulka-čepeček. Co je v této pohádce jen pohádka? Co by se v normálním životě stát nemohlo?
ML-Lepení vlka z plyše a papíru-sestav dle předlohy. S hudbou o karkulce-staženo ve formátu MP3-  http://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg (možno pustit i před spaním)
Seznámení se s pohádkou veršovanou, dramaticky ztvárněnou, muzikálovou.
ČTVRTEK
ST-si ráno také vyrobí vlka namotivovaného z min. dne.
ZATOULANÉ HOUSE-Fr. Hrubín
Housata šla dlouhou řadou, 
brouzdala se v ranní rose. 
A hned kousek za zahradou , 
jedno house ztratilo se. 
„Štip-štip, štip-štip,“ house pláče, 
„co si bez maminky počnu?“ 
Od kohouta kokrháče 
doví se, kde najde kvočnu. 
Bílá kvočna zrní hledá, 
na houf kuřátek je sama. 
House kvočně pokoj nedá: 
„Nejsi ty snad moje máma?“ 
S kvočnou špatném pořízení, 
hned se žene po houseti: 
„Pro tebe tu místo není, 
běž pryč, dost mám vlastních dětí!“ 
House běhá, mámu shání, 
house nechce zůstat samo. 
Spatří krůtu, volá na ni: 
„Už jsem tady, milá mámo!“ 
Krocan dal se do housete: 
„Kdopak se tu paní krůtě 
v její těžké práci plete? 
Hudry, hudry, sezobnu tě!“ 
To se house vystrašilo! 
Běží, kam je nesou nohy. 
Od jetýlků všude bílo, 
skřivan zpívá u oblohy. 
Hejno káčátek se koupe, 
kolem voda, voda samá. 
Ptá se kachny house hloupé: 
„Nejsi ty snad moje máma?“ 
„Kam jsi se to zatoulalo!“ 
Praví kachna. „Vrať se zpátky, 
hloupé house, svět znáš málo, 
tak-tak, tak-tak, drž se matky:“ 
House zase bloudí dvorem, 
pořád samo, pořád samo. 
Strachy prchá před Pozorem, 
běží, volá: „Mámo, mámo!“ 
„Gága, gága,“slyší z dola, 
od zelených kopřiv v plotě. 
To už máma husa volá: 
„Pojď sem, copak potkalo tě?“ 
Už si house nenaříká, 
dlouhá cesta už je za ním. 
Ať si kdo chce, co chce říká, 
zmoudřelo tím cestováním. 
 
Děti se zúčastní dramatizace pohádky, prodloužíme si tuto pohádku o další zvířátka. Zopakujeme si při ní domácí zvířátka a jejich mláďátka. Zazpíváme si oblíbené písničky zvířecím hlasem. Hra-Na zatoulané house-jedno dítko zavázané oči, ostatní děti vydávají různé zvuky zvířat-dítko musí dle správného zvuku najít svou mámu.
 
PÁTEK
Hýbeme se-cvičení na různém tělocvičném náčiní. Cvičení s hudbou. Dokončování osobních knih dětí.
V knihovně

V knihovně

Jak se správně chovat ke knížce-zlobivá holčička
Cvičíme

Cvičíme

Cvičíme s leporely-kniha se kterou si můžeme hrát
Cvičení s lepor

Cvičení s lepor

Cvičení s leporely-kniha se kterou je možné si hrát
Poskládej slovo

Poskládej slovo

Zkus poskládat slovo dle vzoru
Hliněné destičk

Hliněné destičk

Hliněné destičky-jak se dřív psávalo
Brkem

Brkem

Píšeme brkem
Redispero

Redispero

Píšeme redisperem
Psací stroj

Psací stroj

Píšeme na psacím stroji
Jeskyně

Jeskyně

jeskynní malby-jak se dřív psávalo, uhlem na kámen
Psací stroj

Psací stroj

Hliněná destičk

Hliněná destičk

Redispero

Redispero

Lego karkulka

Lego karkulka

Karkulka

Karkulka

Přines Karkulce červenou věc na hraní
Kytky pro babič

Kytky pro babič

Vytvoř kytky pro babičku na louce dle barevného diktátu
Co babičce

Co babičce

Poznáš dle hmatu co nese Karkulka v košíčku
Vlk PČ

Vlk PČ

Vlk-plyš+ co školka dá
Velké oči

Velké oči

Babičko, proč máte tak velké oči?
Karkulky

Karkulky

Karkulky přišly za babičkou-jsou dvě v rámci rychlého prostřídání se
Myslivec

Myslivec

Rozpářeme vlkovi břicho
Leporelo na hra

Leporelo na hra

Leporelo na hraní-labyrint
Leporelo ZOO

Leporelo ZOO

Leporelo na hraní-ZOO
Výroba knihy

Výroba knihy

Výroba vlastní knihy
Vesmír

Vesmír

Kniha o vesmíru-planety-bubliny obarvené-otisk na papír-planeta
Návštěva knihov

Návštěva knihov

Návštěva knihovny
Kniha mého srdc

Kniha mého srdc

Najdi mezi kupou obrázků ten, z tvé nejmilejší knihy a nalep si ho na srdce
Knížka

Knížka

Každé dítko má svou knížku, do které si dle libosti dělá svůj obsah
09.02.2014 11:10:48
jesterkaver
www.jesterka3.webgarden.cz 2013-14
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one