NEJEN ZÁŽITKOVĚ S DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU.
24192_1382237326838_2760028_n.jpg
24192_1382196885827_4782513_n.jpg
24192_1382196645821_32157_n.jpg
34950_1491421536375_5007785_n.jpg
DSC02058.jpg
24192_1382197725848_4711996_n.jpg
Respektujte duševní vlastnictví www.jesterka3.webgarden-má výhradní práva k nakládání s dílem....
Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se děje kolem něho, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které ho obklopují, poznává, že se může mnohému naučit, má z toho radost, co samo dokázalo a zvládlo.
Kompetence k řešení problémů: při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché řešení různých úkolů.
 
Dítě a jeho tělo: Hudební aktivity mají význam pro fyzické zdraví, pohodu, relaxaci i aktivizaci, rozvoj jemné i hrubé motoriky, manipulačních dovedností. Očekávané výstupy: sladit pohyb s rytmem a hudbou, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny), ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s jednoduchými hudebními nástroji), zvládat pracovní úkony (postarat se o pomůcky, uklidit po sobě), pojmenovat části těla, některé orgány.
Dítě a jeho psychika:Významná je podpora duševní pohody, vnímavosti, vůle a citů, rozvoj řečové schopnosti a jazykové dovednosti, komunikace, příprava k výuce čtení a psaní, rozvoj fantazie a tvořivosti.
a)jazyk a řeč: Očekávané výstupy: správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku písně), učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí), naučit se zpaměti krátké texty (písničky), sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech, sledovat očima zleva doprava, soustředěně poslouchat hudbu.
b)Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: Očekávané výstupy: vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si (nového, pozměněného), záměrně se soustředit na činnost, udržet pozornost, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti hudebních nástrojů, nacházet podobu a rozdíl, charakteristické rysy), postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, naučit se nazpaměť, úmyslně si zapamatovat a vybavit, řešit problémy, úkoly a situace (myslet kreativně, předkládat „nápady“), vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (hudebních, pohybových).
c)Sebepojetí, city, vůle: Očekávané výstupy:Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování, uvědomovat si své možnosti a limity (své silné i slabé stránky), přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch a vyrovnat se sním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení, snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se), být citlivé ve vztahu k věcem, těšit se z hezkých a příjemných zážitků, ze setkávání se s uměním, zachytit a vyjádřit své prožitky (pomocí hudby, hudebně pohybovou improvizací).
Dítě a ten druhý:Hudební a hudebně pohybové hry dávají příležitost ke spolupráci, k nácviku sociálních rolí, k zodpovědnosti k přijetí a dodržování pravidel, dávají prostor k uznání, ocenění a úctě. Očekávané výstupy: spolupracovat s ostatními, chápat, že všechny děti mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (něco jiného umí či neumí), dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole, dodržovat herní pravidla, dělit se s jiným dítětem o pomůcky.
Dítě a společnost: Hudba nese duchovní hodnoty společenství, význam má osvojování lidových písní, seznámení s uměleckými díly. Očekávané výstupy: pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat, začlenit se do třídy a mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti, adaptovat se na život ve škole, zvládat požadavky plynoucí z jejího prostředí (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu), dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami (nástroji), vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus).  
Dítě a svět:Prostřednictvím hudebních činností a tradice se dítě seznámí s vlastní i s jinými kulturami, jazykem a hodnotami, je provázeno cizími kulturami a vedeno k toleranci. Očekávané výstupy: orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (v budově MŠ), mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.
 
Návrhy činností:
RÁNO nabídka PL-bludiště „Šašek a noty“ „Houslový klíč a noty“, spodní oblouk+uhodneš písničku dle obrázku?-grafomotorika- sledovat očima zleva doprava,  podporuje rozvoj pohybových schopností, zdokonalování převážně jemné motoriky a rozvíjení schopnosti koordinovat pohyb ruky a vnímání oka.  „Počítáme hudební nástroje“-matematické představy-soustředit se na činnost a její dokončení , rozvoj rozumových dovedností, logického myšlení. Sluchové pexeso. Hudební nástroje-školkovské+ty, co si děti přinesly-být citlivé ve vztahu k věcem, dělit se s jiným dítětem o pomůcky, jednat spravedlivě, zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami (nástroji), rozvoj komunikačních dovedností. Omalovánky k tématu-jemná motorika, grafomotorika PC-poznáš zvíře podle zvuku?-rozumová výchova, jemná motorika Dětské písničky-volné ztvárnění pocitů z nich tancem-sladit pohyb s rytmem a hudbou, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (hudebních, pohybových), zachytit a vyjádřit své prožitky (pomocí hudby, hudebně pohybovou improvizací).  Xylofon-poskládej, přilep-záměrně se soustředit na činnost, udržet pozornost, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti hudebních nástrojů, nacházet podobu a rozdíl, charakteristické rysy),rozvoj logického myšlení, rozumových dovedností, jemná motorika
 
PONDĚLÍ
viz. výše nabídka, výroba vlastního hudebního nástroje-papírový talíř-VV výzdoba temperovými barvami dle vlastní fantazie, otázky-kterou barvou právě maluješ?-pokračování po zaschnutí odpoledne, či následující den-koordinace ruky a oka, zvládat pracovní úkony, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (hudebních, pohybových), soustředit se na činnost a její dokončení., jemná motorika, Vv,... Individuální rozhovory s dětmi o proběhlém víkendu,...rozvoj komunikačních dovedností,...
Komunitní kruh-Na rozhýbání píseň „Hlava, ramena, kolena,...“ s pohybem-pojmenovat části těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou, hrubá motorika,... Prvotní seznámení se s tématem. Kdo je to muzikant? Každou písničku odemyká houslový klíč-znáš i jiné klíče (nářadí, na odemykání dveří)Znáš písničku, kde by se zpívalo o klíči?- rozvoj komunikačních dovedností, rozumová výchova, sluchová percepce,... Zlatá brána otevřená-hra s kamarády-lokomoce, hrubá  motorika... -ST-homonyma-kartičky jiných slov-najdi dvojici-RV,...
ML-pomocí lana uč. utvoří houslový klíč-děti ho opisují chůzí bez bačkor-motivace-popletená nota hledá cestu ke kamarádům-hrubá motorika, hmatové vnímání,... Adámek oslava narozenin-rozvoj komunikačních dovedností-popřát kamarádovi, sociálních dovedností,..
ÚTERÝ
viz.nabídka ráno, dokončování hudebních nástrojů-PČ+mat.představy-vlož do talíře 5, 4,...ks kuliček hrášku-matematické představy, rozumová výchova, jemná motorika,.. provleč provázek dírkou a vytvoř uzel (st. děti)-jemná motorika
Komunitní kruh-obrázky s muzikanty hrajícími na různé hudební nástroje-na co hraje?-první písmeno, vytleskávání slabik-učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) , sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech... Píseň-“Já jsem muzikant“-pantomimické znázornění hry na hud. nástroje z písně+vymýšlení dalších slok-např.: rumba koule-ruty šuty, flétnička-duli dujdy,...Obměna-Já jsem muzikant a přicházím k vám z naší školky-správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku písně), naučit se zpaměti krátké texty (písničky) , hrubá motorika, lokomice, dramatická výchova... PH-Na kapelu-s procvičováním počtu v rozmezí 1-5. Děti chodí po prostoru herny v rytmu písně. Při vypnutí hudby se zastaví a podle pokynů uč., která určí počet muzikantů v kapele, vytváří skupiny o daném počtu. Pro urychlení orientace můžeme na zemi vytvořit kruhy, jako domečky pro kapelu. Poté rozdělené skupinky budou představovat hráče na určité hud. nástroje zvukově i pantomimicky-první skupina bude vydávat zvuk bubínku (bum, bum), druhá zvuk basy (brum, brum), třetí zvuk houslí (fidli, fidli), čtvrtá zvuk trubky (tradá, tradá)-učitelka dirigent, nejdříve se kapela naladí a jednotlivé nástroje předvedou své zvuky,  poté  učitelka (dirigent) ukazuje na jednotlivé skupiny a ty předvádějí zvuky svého nástroje, nejdříve jednotlivě a pak dvojice, nakonec všichni dohromady. Úlohu dirigenta může převzít některé z dětí- spolupracovat s ostatními, dodržovat herní pravidla, matematické představy, DV... Michalův nepořádek v pokojíčku-každá dvojice obrázek pokojíčku Michala-poslouchají zvuky a hledají hračku o kterou Michal právě zavadil-vnímat a rozlišovat pomocí smyslů, sluchová percepce,...
STŘEDA
viz. ranní nabídka, +Kimovy hry-který hud nástroj chybí, který přibyl, který hudební nástroj začíná na hlásku B,...poznáš hudební nástroj podle hmatu?-
Návštěva muzikanta v MŠ-představení různých hudebních nástrojů téměř všemi smysly.-vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si (nového, pozměněného), udržet pozornost, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti hudebních nástrojů, nacházet podobu a rozdíl, charakteristické rysy), sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech,  těšit se z hezkých a příjemných zážitků,  pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat, vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky, sluchová percepce,...
ČTVRTEK
viz. ranní nabídka,
Komunitní kruh-uvítání zpěvavé-jak by to vypadalo na takové zpívající planetě? Docházka touto formou. Pamatujete, děti jak jsme si hráli na kapelu? Při jakých příležitostech můžeme slyšet jejich hudbu?
Vojáci-“Tluče bubeníček“-pochodujeme v rytmu-sladit pohyb s rytmem, hudbou a  zpěvem, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji,... Svatební pochod-http://www.youtube.com/watch?v=VUiRtFc_17Q – nápověda- p. uč. předvádí ženich a nevěstu-soustředěně poslouchat hudbu, Vánoce-děti si vyberou vánoční koledu kterou si zazpíváme s kytarou, Disco cvičení-Dagmar Patrasová-“Šampion“-pohyb dle poslechu-sladit pohyb s rytmem, hudbou a  zpěvem, DV,... Ukolébavka-ulehnutí na polštářky, pod nimi baterka, p. uč. pouští zvuky noci, kterých není třeba se ve skutečnosti bát-děti po poslechu rozsvítí baterku a ukáží kuželem světla na obrázek, který znázorňje zvuk, který právě slyšely-vnímat a rozlišovat pomocí smyslů,... Narozeninová-Maruška dnes oslaví své narozeniny-zahrajeme si k tomu na naše vlastnoručně vyrobené hudební nástroje-rozvoj komunikačních dovedností-popřát kamarádce,  rozvoj sociálních dovedností,...-bude ještě probráno s p. uč. skrz obsazení rolí pro zážitkovou dramaturgii.
PÁTEK-divadelní představení „O perníkovém dědkovi“ Třebíč- těšit se z hezkých a příjemných zážitků,  ze setkávání se s uměním, vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky, socilání dovednosti, sluchová percepce,..
.

DALŠÍ MOŽNOST JAK UDĚLAT ČTVRTEK

Kimovy hry-který hud nástroj chybí, který přibyl, který hudební nástroj začíná na hlásku B,...poznáš hudební nástroj podle hmatu?-vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si (nového, pozměněného), udržet pozornost, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti hudebních nástrojů, nacházet podobu a rozdíl, charakteristické rysy),

PC-poznáš zvíře podle zvuku?a další výukové programy z verze Dětský koutek-rozumová výchova, jemná motorika, sluchové vnímání,

nabídka PL-bludiště „Šašek a noty“ „Houslový klíč a noty“, spodní oblouk+uhodneš písničku dle obrázku?-grafomotorika- sledovat očima zleva doprava,  podporuje rozvoj pohybových schopností, zdokonalování převážně jemné motoriky a rozvíjení schopnosti koordinovat pohyb ruky a vnímání oka.  „Počítáme hudební nástroje“-matematické představy-soustředit se na činnost a její dokončení , rozvoj rozumových dovedností, logického myšlení. Sluchové pexeso-sluchové vnímání Hudební nástroje-školkovské+ty, co si děti přinesly-být citlivé ve vztahu k věcem, dělit se s jiným dítětem o pomůcky, jednat spravedlivě, zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami (nástroji), rozvoj komunikačních dovedností. Omalovánky k tématu-jemná motorika, grafomotorika, fantazie Dětské písničky-volné ztvárnění pocitů z nich tancem-sladit pohyb s rytmem a hudbou, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (hudebních, pohybových), zachytit a vyjádřit své prožitky (pomocí hudby, hudebně pohybovou improvizací). Knihy k tématu-leporelo s piánkem-barvy, zrakové a sluchové vnímání, kniha písniček a říkanek pro nejmenší

Komunitní kruh-datum, den, měsíc, počasí, Povídáme si o hudebních nástrojích, dnes se vydáme na zámek, který tak od rána obdivujete. Na takovém zámku se muzice ohromě daří. Chcete se přesvědčit? Tak se přenesmeme do pohádky: To bylo tak: Docházka-příběh sloužící zároveň jako motivace „Cesta na zámek“-v příběhu ukryté značky dětí-pokud svou značku dítě zaslechne, ozve se slovem zde, tady,...

KRÁLOVSKÝ VOJENSKÝ BUBENÍK-P. učitelka napochoduje od šaten přes umývárnu za bubnování bubínku v tempu vojenského pochodu-mezi tím děti zbystří-Co to je? Bubeník se představí a vyřídí dětem pokračování vzkazu od pana krále. Na zámku se dnes koná veliká událost. Pan král vás zve. Chcete? Vyrazíme tedy na cestu! POCHOD-děti pochodují nejdříve ve třídě dle rytmu bubeníka- potom přes šatny do třídy sladit pohyb s rytmem, hudbou a  zpěvem,

Přijdou na zámek-víte co je to tu dnes za slávu? Poslouchejte-ukázka Svatební pochod. Paní učitelky se převléknou za nevěstu a ženicha (princ a přincezna).

NEVĚSTA-Každá správná svatba se musí řádně oslavit. Co třeba tancem-ale ne tak ledajakým. Zámek už je starý rozvrzaný, všude okny táhne, moc se nevytopí, my tu netančíme takové ty zámecké pomalé tanečky. My se potřebujeme zahřát-proto tu tancujeme a cvičíme takové ty moderní vaše,... jak to mu říkáte-zumby, aerobiky, disca...Já mám nejraději když mi k tomu hraje Dáda. Máte také rádi Dádu? Najděte si každý své místečko-Dagmar Patrasová-Šampion-sladit pohyb s rytmem, hudbou a  zpěvem, DV, TV...

Jejda, to jsem se to unavila...už je skoro  noc, kam by jste jezdili, přespěte u nás na zámku prosím. Máme tu spoustu polštářků a také baterky vám půjčíme-my tu nemáme elektřinu, tak kdyby jste potřebovali někam jít, aby jste nezakopli. Každý svoje místo.

Zhasněte, ať nás nerušíte, naše veličenstvo chce spát. Zvuky noci-Michal Nesvadba.

Děti baterkou osvítí obrázek, který patří ke zvuku-vnímat a rozlišovat pomocí smyslů-sluch, zrak. Píseň stále ještě dřímám-zpomalené tempo a Už je bílý den-vstáváme a „skáčeme“ z postýlky,

Jejda co se tu stalo! To byla tedy bujará oslava, všechny nástroje po hudebnících, kteří tu hráli, jsou rozházené a tenhle je dokonce rozbitý.

ST-PČ-poskládej xylofon-matematické představy od největšího po nejmenší-pravo levá orientace, práce s lepidlem, jemná motorika,

ML-kimovy hry-které dělaly starší děti ráno.

 

 

Sluchové pexeso

Sluchové pexeso

Sluchové pexeso
Hudební nástroj

Hudební nástroj

Zkoušíme si všechny možné hudební nástroje
Homonyma

Homonyma

Není klíč jako klíč a další...
Muzikant

Muzikant

Muzikant v MŠ
Muzikant

Muzikant

Všechny nástroje skoro všemi smysly
Poznej nástroj

Poznej nástroj

Poznej nástroj dle sluchu, hmatu
Královský buben

Královský buben

Královský bubeník, viz. čtvrtek
Svatební pochod

Svatební pochod

Na zámku

Na zámku

Viz. čtvrtek
Straší

Straší

Poslouchej noční zámecké zvuky identifikuj s obrázkem který označíš baterkou
Hud. nástroj

Hud. nástroj

Papírové talíře, hrách, stužka, tempera
09.02.2014 11:11:30
jesterkaver
www.jesterka3.webgarden.cz 2013-14
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one